top of page

Algemene Voorwaarden

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden enkele begrippen met hoofdletters aangeduid, deze hebben de volgende betekenis:

 1. Fotograaf: Media & Cultuur Noordanus, gevestigd te Uithoorn, KvK-nummer 69894728, tevens de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden in de zin van art. 6:231 BW en opdrachtnemer van de Overeenkomst;

 2. Fotografisch werk: Fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw (Auteurswet 1912), dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde Fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld;

 3. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van de Aw;

 4. Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan natuurlijke en/of rechtspersonen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan;

 5. Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon waarmee Fotograaf de Overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze Algemene Voorwaarden;

 6. Overeenkomst: de schriftelijk overeengekomen Offerte op grond waarvan Fotograaf tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht en waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

 • Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever, inclusief Offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge en/of schriftelijke Overeenkomsten, ook na het beëindigen van een Overeenkomst voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

  2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze Algemene Voorwaarden. Fotograaf is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien hij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal hij een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden;

  3. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de zakelijke Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;

  4. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door Fotograaf in het kader van de Overeenkomst ingeschakelde derden;

  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

  1. Indien in de Offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd;

  2. Bij acceptatie van het aanbod, wordt automatisch akkoord gegaan met deze Algemene Voorwaarden;

  3. Fotograaf kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;

  4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten;

  5. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

 

  1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door Opdrachtgever gewenste Gebruik van het werk;

  2. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door Opdrachtgever te worden vergoed.

 

 1. Tarieven en betalingen

  1. Op de Offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst, dan wel een geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, inzet van extra personen of overige onkosten worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de Overeenkomst of (extra) reiskosten zullen apart worden gefactureerd;

  2. Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Fotograaf is gerechtigd de Overeenkomst op te schorten tot de gehele aanbetaling is voltooid;

  3. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt;

  4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en is wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag;

  5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever;

  6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Fotograaf onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen;

  7. Geen enkel Gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

 

 1. Informatieverstrekking Opdrachtgever

  1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de Overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan Fotograaf;

  2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen;

  3. Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan artikel 6.2;

  4. Stelt Opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de Overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

  1. Fotograaf voert de Overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van Opdrachtgever als bedoeld in artikel 6.1;

  2. De Overeenkomst is te allen tijde aan te merken als een resultaatsverbintenis. Fotograaf levert een vooraf overeengekomen dienst. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het (creatieve) resultaat dat Opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de stijl van Fotograaf;

  3. Fotograaf heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden;

  4. Indien Opdrachtgever wenst dat de fotoshoot op een specifieke locatie plaatsvindt is Opdrachtgever verantwoordelijk deze locatie te huren en zorg te dragen voor eventuele vergunningen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

  5. Indien Fotograaf tijdens uitvoering van de Overeenkomst tegenwerking ondervindt door Opdrachtgever en/of derden kan Fotograaf niet aansprakelijk worden gehouden voor verminderde resultaten als gevolg hiervan;

  6. Fotograaf zal in aaneengesloten uren werken. Wanneer Opdrachtgever een pauze wenst buiten de door Fotograaf geplande pauzemomenten, zal Fotograaf voor de zogeheten ‘wachttijd’ het reguliere uurtarief in rekening brengen. In deze wachttijd zal Fotograaf geen foto’s maken.

 

  1. Indien is afgesproken dat Opdrachtgever een keuze kan maken uit foto’s welke bewerkt gaan worden stelt Fotograaf de foto’s beschikbaar in een beschermde, online omgeving;

  2. Vanaf het moment dat de foto’s online beschikbaar zijn en Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld heeft Opdrachtgever 14 kalenderdagen om aan te geven welke foto’s Opdrachtgever bewerkt wil hebben;

  3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de keuze voor te bewerken foto’s heeft aangegeven hanteert Fotograaf een geschatte levertijd van 21 kalenderdagen;

  4. Alleen indien schriftelijk een andere levertijd is overeengekomen levert Fotograaf de bewerkte foto’s sneller op;

  5. De online omgeving is zes maanden gratis beschikbaar. Deze periode kan eenmalig kosteloos verlengd worden met een maand;

  6. Gedurende de periode zoals bedoeld in artikel 8.5 kan Opdrachtgever een verzoek indienen om extra foto’s bewerkt te krijgen als meerwerk;

  7. Na de periode zoals bedoeld in artikel 8.5 wordt niet-relevant geacht materiaal verwijderd;

  8. Fotograaf maakt en bewerkt foto’s naar eigen technisch en creatief inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van Fotograaf. Aanvullende wensen van Opdrachtgever leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.;

  9. Na ontvangst van het Fotografisch Materiaal is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up;

  10. Fotograaf stelt geen Fotografisch materiaal beschikbaar in RAW-formaat of vergelijkbaar.

 

 1. Wijziging en annulering

  1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn;

  2. Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in artikel 8.1 zo spoedig mogelijk kenbaar aan Opdrachtgever. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Indien er niet tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen, wordt de Overeenkomst ontbonden en worden reeds gedane betalingen terugbetaald aan Opdrachtgever;

  3. Fotograaf heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of
   omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Fotograaf is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding;

  4. Indien op verzoek van Opdrachtgever op een buitenlocatie gefotografeerd wordt is Fotograaf bevoegd om, in geval van (voorspeld) slecht weer, tot 1 kalenderdag voorafgaand aan de fotoshoot deze te verzetten;

  5. Fotograaf heeft geen invloed op het weer en kan daarom geen specifieke weersomstandigheden garanderen tijdens een fotoshoot buiten. Afgezien van beperkingen ten aanzien van apparatuur van Fotograaf zijn weersomstandigheden geen reden om de Overeenkomst kosteloos te annuleren of de fotoshoot te verplaatsen;

  6. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de overeengekomen datum kosteloos te verplaatsen of te annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren;

  7. Indien in afwijking van artikel 8.6 de annulering of verplaatsing binnen 10 kalenderdagen voor de overeengekomen datum plaatsvindt is Fotograaf gerechtigd 75% van de Overeenkomst te factureren zonder hiervoor een wederverplichting te hoeven leveren;

  8. Annulering van de Overeenkomst na aanvang van overeengekomen dienst is niet mogelijk.

 

 1. Overmacht

  1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig leveren van Fotografisch werk volgend uit de Overeenkomst als gevolg van overmacht;

  2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid;

  3. Indien de overmacht langer dan 12 weken duurt zijn beide partijen gerechtigd om de Overeenkomst te onderbreken;

  4. Indien de Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

 

  1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze Overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt;

  2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;

  3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van Opdrachtgever gedurende een fotoshoot op locatie;

  4. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een derde worden geleverd;

  5. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien Fotograaf een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan;

  6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie te fotograferen;

  7. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een Overeenkomst;

  8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een fotoshoot op een openbare locatie;

  9. In geval door Opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een fotoshoot is Opdrachtgever gehouden de vervangingswaarde te vergoeden;

  10. Indien een SD-kaart van Fotograaf corrupt gaat voordat de foto’s zijn geleverd, kan de fotoshoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Fotograaf is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd;

  11. In het geval dat Fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan Opdrachtgever voor directe schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag;

  12. Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

 1. Auteursrecht, licentie en publicatie

  1. De rechten op het Fotografisch materiaal berusten bij Fotograaf. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het Fotografisch materiaal te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming;

  2. Opdrachtgever komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Fotografisch materiaal mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen;

  3. Opdrachtgever is niet gerechtigd het Fotografisch materiaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters;

  4. Opdrachtgever dient, bij Gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van Fotograaf te vermelden, tenzij anders overeengekomen;

  5. Elke handeling in strijd met het in artikelen 12.1 t/m 12.4 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht;

  6. Bij inbreuk komt Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van Gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten);

  7. Met het aangaan van de Overeenkomst geeft Opdrachtgever Fotograaf toestemming het Fotografisch materiaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de fotoshoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op het Fotografisch materiaal zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

 

 1. Bijzondere bepalingen

  1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst hebben verkregen. Zie ook de privacyverklaring op de website.

 

  1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over Offertes, facturen en/of Fotografisch materiaal zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 kalenderdagen na levering schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Fotograaf. Klachten tijdens een fotoshoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden;

  2. Indien later dan gesteld in artikel 14.1 melding wordt gemaakt van een gebrek komt Opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling;

  3. Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor Opdrachtgever zou leiden;

  4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

 1. Geschilbeslechting

  1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing;

  2. Partijen zullen enkel een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Fotograaf is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt;

  3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fotograaf en betrokken derden 12 maanden.

 

© Copyright Media & Cultuur Noordanus

bottom of page